20-11-10

Blog verhuist naar categorie geschiedenis

IMGA0135.JPGvoorlopig geen ruimte om weer te reizen, oorden aan te doen en ze in de geschiedenis proberen duiden, praten met de nabestaanden van l'histoire over hun grote en niet minder grote, persoonlijke geschiedenisen,

maar vooral het opnemen van de natuur natuurlijk ook

voor oude beelden van dorpen en steden zijn er ook linken op 't internet te vinden, bijvoorbeeld :

 

 

 

http://cartes-postales.delcampe.be/category.php?language=...

VOOR GESCHIEDENISLIEFHEBBERS : de geschiedenis literair en een beetje grappig beschreven :

http://users.skynet.be/octo/History.html 

en de filosofie  : http://users.skynet.be/octo/Phylosophy.html   gedeeltelijk herwerkt en niet recentste

 

10:04 Gepost door blogkunstenaar in geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-10

Generatievertelling in contexten.

Inplanting van patriotische gevoelens

Eerst de grote God de vader, dan de zoon en vervolgens de heilige geest. "Laat ons zeggen grootvader, zoon en kleinzoon", dacht de knaap in de godsdienstles. Bompa als diegene die in het slechtste geval het gevoel heeft van z'n strijd verloren te hebben nu de oorlogen na WOII bleven voortduren.  De zoon die maar nauwelijks de frustraties van z'n vader ontworstelt is.

De kleinzoon als de nieuwe hoop die eindelijk heel zijn voorgeschiedenis op een rijtje krijgt; conclusies trekt, en een ander, gelouterd vader en grootvader zijn kan.

De objectieve levensdraden. De strijd om 't bestaan. Grootvader, eind vorige eeuw geboren, teenager bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De grote machthebbers slaagden erin van het werkvolk van voornamelijk Europese landen mekaar te doen afslachten en haten.

Wiens 'strijd' om het bestaan was dat eigenlijk ? Het was de strijd van diegenen wiens geld niet meer genoeg opbracht op de beurzen.

Hun vertegenwoordigers in eigenlijk hun Staat wilden van hun Staat de leidende ekonomische macht maken. Diegenen die melancholisch dachten dat ze hun leven voor hun vaderland gaven; stierven in feite voor de geldwaanzin van de Grootgeldheren.

Grootvaders vader werkte nog voor een grootgrondbezitter voordat hij op z'n eigen lapjes grond kon beginnen. Het was de tijd van de 5, de 10 en de 14 kinderen per gezin. De tijd ook dat de uitbuiting en de 'ontwikkeling' van de verre, meestal overzeese gebieden tot in de kleinste parochie 'gesteund' werd; zonder dat het merendeel van de boerkes wist welke industriele groepen ze eigenlijk steunden en in welke mate ze bezig waren met het leven van die andere, overzeese boerkes te ontwrichten.

Hoe zouden ze het ook geweten hebben, werken en voortdurend uitbreiden of verdwijnen en honger lijden , was hun deel. Om de geschiedenis te leren interpreteren was er geen tijd : de pastoors, de baronnen, de fabrieksbazen en al hun politiek personeel hadden toch het eerste en het laatste woord; en niet alleen omdat zij het waren die betaalden en betaald werden; maar ook omdat zij het nog altijd voor het zeggen hadden; zelfs na de invoering van het algemeen stemrecht :...de ultieme burgerlijk demokratische illusie van medezeggenschap over wie het uitbuitingsproces leiden mocht.

Vader kwam eraan...juist toen de jaren twintig al een beetje op gang gekomen waren. De Russische revolutie werd door 14 buitenlandse machten zwaar belegerd en de Duitse revolutie, mede als reaktie op de slachtpartij van de eerste wereldoorlog en allerlei onbering; was nog maar net bloedig neergeslagen of de burgerij tilde het fascisme langzaamaan in een positie vanwaaruit het de rol van de in krisisjaren opgebruikte burgerlijke demokratie kon gaan verdringen.

De ene illusie als oplossing voor de andere gebruiken, bleek de remedie om te voorkomen dat de werkers de macht zouden grijpen. De verpaupering deed weer haar werk, de arbeidersklasse, fysiek en organisatorisch verslagen , liet zich weer vangen en trok weer tegen de buurlanden ten strijde in plaats van de macht in eigen land te grijpen en de oude draken naar de 'vuilnisbak van de geschiedenis' te verwijzen. Deze keer wren het niet de opstandige arbeiders-soldaten die met hun revolutionaire dreiging het einde van de oorlog hadden ingeluid. Nee, het ene imperialistische beest had gewoon het andere verslagen; de oorlogsindustrie had haar centen binnen en er was alweer een plan klaar om geld te verdienen met de wederopbouw. De voornaamste hoofdoorlogsmisdadigers van 't ene beest werden bestraft of ingelijfd in de spionagediensten van het andere beest; en de plannen van sommige politieke strategen om als twee beesten tesamen door te stoten naar het oosten...VOORLOPIG OPGEBORGEN. De vader vond geen werk in het Waalse industriebekken en, nog maar net ontsnapt aan het lot van een kleine honderd door concentratiekampen gedode dorpsgenoten, diende hij zich dooe keihard werken een plaats in de fruitteelt en de handel te veroveren. Zijn plannen om in de Kongo te gaan werken had hij na de koloniale school in Brussel, definitief opgeborgen.

De kleinzoon kwam...midden jaren vijftig. Zijn moeder had na een granaatinslag een eigrote krater in haar bovendijvlees overgehouden...een paar centimeter naar links...en onze knaap was nooit geboren.

Een jong, zwaarbloedend meisje, nipt van een Vietnam - of Irakachtige of... oorlogsdood gered. The 'golden sixties' kwamen eraan. De bruto nationale produkten begonnen weer te stijgen, in 't Westen meer dan in een deel van het Oosten en in schril contrast met het zuiden. Niets zou de vooruitgang nog kunnen tegenhouden : overproduktie ? onverkoopbare stocks ? ...nooit van gehoord. Met zo min mogelijk mensen produceren werd de nieuwe geloofsbelijdenis. De overbuiting in de zogezegde exkolonies werd geperfektioneerd via colaborerende elites, en methoden die men in het Westen niet meer durft te gebruiken.

De kleinzoon had aanvankelijk nog niet door dat dit alles niet met wat gewoon 'broederlijk delen' op te lossen was. Politiek...wat was dat, niemand die een echte uitleg had; soms leek het op het verschil tussen een aantal kranten; soms bij de dorpsverkiezingen op het verschil tussen een aantal min of meer sympathieke figuren.

Ook de kleinzoon zou een gezin stichten en moest z'n boterham gaan verdienen. Hij had wel graag op 't land blijven werken, maar die kapitalen daarvoor nodig en die commerce daarrond waren er teveel aan.

Zwaar werk als sjouwer van fruitkisten lag hem, maar hij wou meer tijd om het leven te bestuderen...en niet alleen op de manier die de school hem had bijgebracht. Het leven zou hem alles leren wat hij nodig had.

co

14:02 Gepost door blogkunstenaar in geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-10

12.duizenden jaren in verhaal van 5 minuten

100_0583

Duizenden jaren in verhaal van 5 minuten

De geschiedenis is een oneindige brug naar de toekomst. Die brug zou zijn nut moeten hebben. Het verleden en het heden zouden ons dus naar een kollektieve vorm van bewustzijn moeten voeren. Het bewustzijn van het feit dat het reeds decennia in toenemende mate mogelijk is om iedereen deftig te voeden, te kleden en te huisvesten.Onze geldgerichte maatschappij ziet dit anders. Hoe dit kwam ?

Al voor de godsdiensten een leidende rol gingen spelen, waren er primitieve stammenverbanden die het water, de lucht...en ales wat de mens in zijn onderhoud voorzag'heilig','helend' vonden.Vandaag de dag is er niets meer heilig. Het recht op werk niet,het onafhankelijk denken niet...en het recht op ontplooiing niet.

De verre voorouders van de gorilla's op de berg van de vermoorde Diana Fossey, leefden net als de eerste mensachtigen die ons voorgingen, in een omgeving die hen overvloedig weldadig was. Toen, zette zo'n situatie tot een primitieve vorm van beschouwing aan.  Bepaalde wezens onder de eerste mensachtigen 'gebruikten' een stok en werden BESCHOUWEND. De filosofie was geboren.

Langs het in stand houden van de lichamen om ...ontwikkelde het denken en het organiseren zich verder. Het denken zette aan tot handelen en onderhandelen. Het denken bouwde al heel vroeg een keuzemogelijkheid in. Ofwel nam men bij beslissingen naar de buitenwereld toe, een houding van solidariteit, 'liefde voor de eigen soort' aan, of men volgde de instinktieve, individuele overheersingsdrang tot in 't extreme. Dit extreme zou men dan kunnen vertalen als de blinde trouw aan diegenen die de groepsuitbuiting organiseerden. Uitbuiting zou voor lange tijd de 'motor' van de stoffelijke vooruitgang worden.

De status binnen de groep, bepaalde de sociale reakties die de' levenskrachten' onder andere via het woorden -en mimiekspel van de leiders, aan de leden opdrongen. De produkten van de menselijke vaardigheid, maakten de geesten bewust van hun creativiteit. Men begon in termen van variatie en ruil te denken. Het besef van de nieuwe , culturele,'overvloed' van bezit, deed de angst om tekort te komen ontstaan. De strijd om het bezit van de overschotten, kon beginnen. Moord binnen de eigen soort, was niet langer een taboe. Verhoudingen moesten zich voortaan niet alleen meer naar de wetten van de instinctief sterksten, maar ook naar de wetten van de economisch sterksten plooien. De gezinnen werden zelf concurrenten met een economisch bepaalde hierarchie.

Ook de eerste menselijke groepsverbanden, de 'stammen',hadden al een politiek 'establishment'.De 'business' van wie er nu eigenlijk het recht heeft om de lakens uit te delen', was geboren. De politiek dominanten omringden zich toen reeds door een aantal MOUWVEGERS : de aspirant-dominanten. Hun macht berustte meer en meer op eigendom en vereenzelfiging met militaire sterkte. 'Ontzag' verwierf je ook als je de rituelen ter ere van de 'onzichtbaar geworden' voorouders leiden kon.

De binding met de natuur, als moreel scheidsrechter, werd vervangen door de binding met de 'goden' en met nieuwe morele normen die de gezagsstrukturen via de cultuur van de leidende klasse oplegden. Iemands plaats in de piramide van het gezag, bepaalde de graad van aantasting met 'belangenvermenging'. Zo ontstonden de eerste KASTEN en KLASSEN binnen de samenleving.

De leidende figuren van de zich in koninkrijken verenigende stammen, dienden te weten hoever ze met het bedriegen en uitbuiten van hun bevolking konden gaan. Daartoe introduceerdede 'leidende kringen' het GELD. De BELASTINGEN dienden om het eigen volk onder de knoet te houden en andere koninkrijken te knechten. Of ook om toe te laten dat bepaalde groepen zich voor hun levensonderhoud alleen met denken konden bezighouden.

Binnen het bindweefsel van de macht begonnen zich duidelijk een aantal tegengestelde belangengroepen te onderscheiden. Net als de RELIGIEMOUWVEGERS, stelden de officiele FILOSOFIEMOUWVEGERS, de bestaande ORDE van de ADELMOUWVEGERS niet in vraag. De meest ontwikkelde BEROEPSGROEPERINGEN die in opstand kwamen, werden voor 't eerst met geld braaf en welvarender dan andere beroepsgroepen gehouden. Voorlopig bleef de 'OPPOSITIE' nog heel lang beperkt tussen onenigheid binnen enkele monarchieën en hele rijke families. Om hun onaantastbaarheid te beschermen, vonden de bazen HEERSCHAPPIJBESTENDIGENDE wetten uit. Terwijl de bevolkingen aangroeiden, ging het aan de adel gebonden feodalisme, toch ten onder aan het feit dat het niet genoeg produceren kon. 't Werd dus tijd dat het kapitalisme zich als nieuw systeem binnen de maatschappelijke baarmoeder nestelen kwam. Dit systeem zou in de 20ste eeuw herhaaldelijk aantonen dat het failliet was, omdat het meer produceerde dan de bevolking 'aankopen' kon...met alle overproduktie en oorlogen vandien.

Maar zover ware we nog niet. De legeraanvoerders vochten en moorden dat het hen precies een lieve lust was. Voor de soldaten was oorlog gewoon een broodwinning of een opgedrongen plicht,waarvan ze alleen na de eerste moord moesten kotsen. Daarna verkeerden ze in een waan van zelfverdediging of in een opgefokte overwinningsroes.

De legers vochten nu niet meer alleen voor koningen, maar voor rekening van de zich snel verrijkende BURGERIJ. Een klasse die ons nu nog altijd verplicht van onszelf 'burgers'  te noemen...terwijl we toch allemaal gewoon 'inwoners' van gemeenten zijn.

Terwijl de burgerij de zich steeds meer rationaliserende produktiemiddellen inpalmde en nieuwe gebieden aan de 'zegeningen zijner uitbuiting' onderwierp...verminderde het aantal mensen die op het land werkten.

Onze vrienden Filosoven kwamen in hun sociale analyses voorlopig niet verder dan dat de rede de verbinding tussen het 'natuurlijke' en het 'bovennatuurlijke' was. Kritiek op de klassen die de rijkdommen opstapelden , naarmate de wereld op de rug van de werkende bevolking' ontdekt' werd...bleef uit. Ze begrepen niet welke periode de onderlinge gevechten tussen inheemse en uitheemse adel, nieuwe rijke BURGERS, boeren en beroepsgilden,inluidde : het kapitalisme zou nog lang een amorele, produktievernieuwende,bloedige kracht blijven.

Als middel om de oude heersende klassen (adel en burgerij)aan de macht te laten blijven, hadden de STAATSMOUWVEGERS, zich ondertussen ONMISBAAR gemaakt. Gezamenlijke acties van Staat en Leger waren steeds bloederig in het voordeel van een of andere fraktie van het kapitaal.

De 'vrijheid van denken', was aanvankelijk meer een modefenomeen, dan een sociale noodzaak. De rijken konden lezen en schrijven en hadden tijd om het denken naar hun 'comfortabele' belangen te ontwikkelen.

De verboden 'broederschappen der handwerklieden' hadden niet alleen hun werkgevers tegen. Terwijl de burgerij haar eerste , uitstekend betaalde PARLEMENTARIERS installeerde, slaagde zij er overal als maar in om het werkvolk voor haar burgelijke karren te spannen. Al van sinds de tijd dat de burgerij haar machtsstrijd met de adel via een reeks 'burgerlijke revoluties' beslechtte...tot en met nu...nu zij de strijd met de werkersklasse al 200 jaar via oorlogen omzeild.

De burgerij is dus pakweg nog maar twee eeuwen de heersende klasse. Maar door de strijd om toegevingen vanwege de heersers, ondervonden de proletariërs op welke manieren hun klassestrijd kon afgeleid worden. Vaak op zeer bloedige of doortrapte wijze, kaderde men hun politieke en sociale strijd via de door hen afgedwongen verworvenheden in. Hoeveel van die ervaring zit er na 200 jaar nog in ons collektieve geheugen ? Op welke manier boren wij dat collektieve geheugen nog aan ?

Vorige eeuw leefde er een man die zijn geld en famillie opofferde om aan te tonen dat het kapitalisme als systeem bijna opgehouden had met de mensheid op een hoger nivo van produktie en samenleven te brengen. In dikke wetenschappelijke boeken legde hij onophoudelijk uit hoe het kapitalisme van de ene overproduktiekrisis en oorlog in de andere sukkelt. Kapitalisten produceren immers niet met het oog op een totale behoeftenbevrediging, maar met het oog op maximumwinsten. De werkers krijgen maar een deel van de waarde die zij geproduceerd hebben als loon in handen. Deze 'meerwaardewet' maakt dat zij onmogelijk alles wat ze geproduceerd hebben kunnen terugkopen. Het feit dat goederen niet gewoon als GEBRUIKSVOORWERPEN, maar als HANDELSOBJEKTEN gezien worden, noemde Kareltjen Marx 'warenproduktie'. Het bestaan van loonarbeid onder de voorwaarden van de burgerij en haar economische wetten in plaats van een economisch bestel gebaseerd op produktie en distributie op zich , maakt dat we eens te meer, nog altijd met werkeloosheid, oorlog, rascisme, stresserende werkvoorwaarden en andere uitgediende fenomenen zitten. Van ieder van deze problemen maakt men een van de economische realitieiten losstaand 'strijdpunt', om ons te kunnen blijven om de tuin leiden.

Dra belandde men in een eeuw waar een nooit geziene vernietiging het tevoren opgebouwde altijd weer in puin verdwijnen deed. Weer kondigt een eeuw zijn einde aan. Nog altijd duiken er overal weer stuiptrekkingen van stervende ideologische karkassen op. Nooit was het gevaar voor vernietiging van biologisch leven zo groot. Nooit te voren hadden we de middellen om wat en hoeveel we maar willen te produceren. Alhoewel sommigen onder ons welvarend zijn, was de uitbuitingsgraad nooit zo hoog. Het verschil in levensstandaard nog nooit zo verscheiden. Nooit tevoren floreerden corruptie en andere misdaden zo welig. Nooit tevoren gebruikten we de mogelijkheden van ons denken zo weinig. Nooit tevoren hadden we zoveel tijd en middellen en aanleidingen  om over na te denken.

Toch bestaat er een algemeen kader om het geheel van geblokkeerde toestanden te begrijpen. Toch laten we ons als nooit tevoren door zovele mistverspreidende thema's van de echte politieke knelpunten afleiden.

Kortom, de mens heeft nog veel 'explicatie' voor de boeg. Hij moet proberen te informeren en trefpunten voor sociale verandering doeltreffender kansen geven.

meer detail ? :, hebt U nog een kwartiertje :?:

 

overzicht van de geschiedenis aan de hand van jaartallen

718 Moslimaanval op Constantinopel faalt.  Weer een onderdeel van de strijd van de leidende klassen om nog meer macht ten koste van alle miserie die oorlogen meebrengen. 726 Moslims aan Chinese grens  733 Karel Martel stuit opmars Moslims in Poitiers 754 Wynfrith alias later Bonifasius; den apostel voor de Germanen en bondgenoot van den Martel werd vermoord door Friezen en dan nog wel op Pinksteren.

840  De vikingen koersen naar Ierland en wat later ook naar Parijs; ’t Frankische rijk dus ook bedreigd  890 In Egypte is er een arts Abu Ya Gub alias Judaeus die aforismen schrijft om z’n patienten te genezen  vb ‘ de meeste patienten worden door de natuur genezen'.

930 De Arabische geneeskunde wordt in een boek gebundeld  939 Vietnam onafhankelijk van China.  Einde eerste millenium zorgden Otto I ,II, en III en heel hun compagnie voor weer een nieuwe wereld-devisie.  Na veel gebadder in Duitsland en Italie en den Balkan niet te vergeten, werden die mannen zelfs niet in Byzantium buitengesmeten en kwamen ze zelf nen tijd heel goed overeen; maar achteraf werden ze weer schizofreen. 

Het ging om meer dan de jacht om geld en land of vrouwen en voedsel.  Het leek wel of onze genen internationaal vermengd wilden worden.  Waarom hebben we dat niet op een andere manier aangepakt en kwam er telkens die doodslag aan te pas ?  Huisde er dan zoveel angst en drift in de aanvallers en aangevallenen dat alles vaak zo bloedig verliep ?

 1002  Vikingen bereiken Amerika  1017 Of de Denen in Engeland graag werden gezien valt nog te bezien  In 1100  stonden de 'zogezeide' Christenen in Jeruzalem  1124 Duitse-Engelse  inval in Frankrijk  gestuit door Lodewijk de Dikke die via de verplichtingen van z’n vazalvorsten z’n graantje kon meepikken

1160 Bloei van het Khmerrijk  1180 Hildegard Von Bingen spijtig genoeg gedaan met zingen, het werd haar  zelfs een tijd door vervelende lieden verboden .

1197 Honger bedreigt Vlaanderen en Noord Frankrijk ; boeren konden hun leningen niet meer afbetalen; toen al niet meer.

1200 Val Constantinopel.  Venetie doet de beste zaak met een aantal nieuwe ekonomische steunpunten …tot keizer van het nieuwe Latijnse rijk wordt nen zekere Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen verkozen ; de kruistocht kon weer even verpozen. 1268 Thomas van Aquino land in Parijs en is er wijs ‘het denken is bij hem primair om tot een verdieping van het geloof te komen'; het denken als de verbinding tussen het ‘natuurlijke’ en ‘bovennauurlijke’

1338 Gentse bevolking kiest nieuw bestuur : voornamelijk wevers en lakenhandelaars ; ’t gewoon volk nog altijd de sigaar  1349 Nieuws van allen tijde : ‘Oostenrijkse Joodse wijk platgebrand’  want voor de pest moest een zwart schaap worden gevonden  1360 Frankrijk en Engeland beëindigen nog maar es nen oorlog  1368 Mongolen geven China voorlopig op 1381 Engelse koning bedwingt boerenopstand…en er zouden er in Europa nog zo velen volgen 1389 Osmanen rukken op in Balkangebied 1407 Vrouwen centraal in nieuwe Franse roman.

 En immer verder gaan ondertussen de godsdienstoorlogen-interadelhuwelijken;  vervolging van allerlei soorten protestanten en het afkopen van de vrede; ten koste van de rede; de waan sleept zich voort 1450 Inca’s repareren een hangbrug met touwen van een halve meter dik ; die kwamen ook van ver sinds ze 30.000 jaar eerder de noordpool vanuit Azie overstaken.  1450 Turken nemen Constantinopel in 1453  de honderjarige oorlog voorbij  1460 Inca’s bezetten Chimu-rijk en massale heksenverbranding in Atrecht 1480 Koning van Zimbabwe overlijdt; stond aan het hoofd van hoofden die hem schatplichtig waren; ook daar moest men de gewone verzuchtingen van de simple mens al kunnen bedaren  1487 Azteken offeren duizenden gevangenen en een paar jaar vroeger erkennen de Vlaamse steden den Max van Oostenrijk  terwijl de inquisiteurs hun richtlijnen voor de heksenvervolging geven 1493 Colombus komt uit het latere America Latina terug.

De verdere ontdekking van de wereld door de Europeanen in spe is niet meer te stuiten; de burgerij werkt zich binnen het nog door de adel gedomineerde schaakspel op

Door de plotse rijkdom verdwijnt de verstandhouding tussen de katholieken, moslims en joden...tussen sommigen althans, maar de aanstokers van de verdeeldheid wonnen.

1511 Lof der Zotheid van Erasmus verschijnt; het amusement vervangt de satire ; hij oefent zijn ambt als kritisch priester niet uit en zwerft door Europa. In Londen schrijft hij zijn fantasieën in acht dagen tijd op in het huis van zijn vriend Thomas More die zijn ideale samenleving in 'Utopia' of ‘nergenshuizen’ beschrijft.

1519 Leonardo da Vinci sterft; als onafhankelijk waarnemer en uitvinder en veel meer trad hij de wereld tegemoet1521 Azteeks Rijk ten onder  1525 weer nen boerenoorlog  gedaan bij de Duitsen en spijtig van die Maarten Luther die de kant van de overheid koos 1526 wat niemand weet , toen was er al ne zwarte koning Alfons in Kongo die zich tegen de slavenhandel verzette 1529 Mogol-leider verslaat Afghanen 1532 een soort eenheid tegen het Turkse rijk . Terwijl Mercator ooit nog in Leuven met Erasmus zijn kaarten maakt wordt het onderlinge gevecht tussen Schotten en Engelsen enzoverder niet gestaakt en beginnen bepaalde wereldlijke machthebbers andere profeten dan die van het oude Rome te steunen; bijvoorbeeld die van Genève die Calvijn ‘ophemelen.’om weer een groep mensen voor hun ‘aardse’ belangen te gaan misbruiken 1544 Koning Frankrijk wijst eisen arbeiders af en die mannen voeren nog drie jaar tevergeefs een juridische strijd tegen het parlement in Parijs .  Ondertussen laat Leuvenaar chirurg Vesalius zijne kaas en in 1566 is de dood Nostradamus misschien de baas. Vanaf 1570 wordt Japan meer één terwijl den Tsaar Ivan het protestantisme bekritiseert en Zweden en Denemarken als pitstop vrede sluiten 1573 Hongersnood in Europa. Teveel gevochten en slechte oogst.  Bakkers werden verplicht aan verlaagde prijzen te verkopen.  Overheidshulp zoals renteloze leningen prachten geen soelaas  1580 Spanje lijft Portugal in als voorbode op Portugal onafhankelijk  1592 Filosoof Montaigne dood  :Twijfel en inzicht in het paradoxale karakter van de waarheid deden hem vragen stallen bij de essentie van het  bestaan.  

Zonder systeem behandelde hij de meest uiteenlopende onderwerpen. Benieuwd naar wat er in ‘Que- sais- je?’  staat.

1596 Spanje getroffen door bankroet.  

Ook ditmaal zullen de Duitse en Italiaanse geldschieters de koning wel kredieten verschaffen.  What’s new I ask myself.  Ondertussen blijven de boeren tax betalen aan de koning en de grootgrondbezitters en de kerk.  Sommigen trekken naar de steden of naar de Amerikaanse Koloniën.  Durven brengt op lange termijn altijd iets op als het je kop niet kost ten minste.

  1600 Bruno Giordano op den brandstapel want te geleerd.   Dezen mens schreef over het verband tussen de universele en individuele ziel en over de noodzaak de bijbel op zijn morele verdiensten in plaats van bijvoorbeeld op zijn astronomische implikaties te beoordelen.   ‘Misschien is uw vrees om dit vonnis te vellen groter dan de mijne om het te aanhoren’ zei hij tegen zijn rechters. 1602 Kooplieden in Holland verenigen zich in de Oostindische Compagnie 1617 Jezuieten besturen provincies Peru.  Produkten uit kolonies worden meer en meer gegeerd en de kolonisten beginnen inspraak in het bestuur te eisen; in wiens firma; religieuse of adelhanden dat bestuur ook is.  1620 Filosoof Francis Bacon heeft iets tegen idolen; dogma’s en vooroordelen en geloof ; de wetenschap moet de lasten van de mens verlichten zegt hij.

1623 Shakespeare gebundeld  1642 ZON middelpunt heelal zegt Galilei.  Baanbrekers hebben altijd een stuk gelijk.  1643 Vier Engelse koloniën in Noord Amerika in bond verenigd. 1645 Habsburg houdt Hongarije, terwijl men in Parijs  geldproblemen kent in de staatskas van Mazarin en Richelieu 1649 Cromwell leidt massaslachting in Ierland en Zweeds leger trekt zich terug uit Praag  1651 Harvey zegt dat het leven uit ei komt; nog een baanbreker van formaat

1654 Nederlanders geven Brazil prijs aan Portugezen en gingen het een paar jaar later zelfs in Korea proberen 1659 Frans-Spaanse oorlog ten einde; maar  komedie duurt voort.

1666 ISAAC NEWTONS WONDERJAAR zwaartekracht, kleurenleer…hij publiceerde zijn vondsten toen nog niet.  1670 ‘simplicissimus’- boek hoopt op verlossing door zich af te keren van de wereld en op het hiernamaals te wachten . Grimmelhausen vertelt over zijn held die door toedoen van de dertigjarige oorlog zich van braaf tot totaal gedesillusioneerd ontwikkeld .(niet alleen de zwaartekracht kan een mens hier 'naar beneden trekken'), 'adieu wereld’ zegt hij na de opsomming van de miserie die hij is tegengekomen.  Als we meer tijd hadden, maar dus in een andere kultuur en onder een andere ideologie leefden, zouden we mits onze zin daartoe aangemoedigd werd en onze wil aanwezig was, kunnen lezen wat al diegenen die ik terloops noem, geschreven hadden. 1670 Comenius wil spelenderwijs leergierigheid bijbrengen 1674 Fransen attakeren Arnhem als begin aanval op republiek 1672 Gebroeders Dewitt in Holland slachtoffer van lynchers als uitloper van dispuut tussen republiek -en koningsgezinden en als gevolg van geheime allianties tussen Holland Engeland Zweden enerzijds en Engeland en Frankrijk in ’t geheim…Waar hebben de huidige grote politiekers hunne stiel geleerd denkte gij of zit dat in het burgerlijk systeem en dus ook in ons, ingebakken ?  Ondertusssen  schreef Molière maar blijspelen.   En werd Bombay het nieuwe hoofdkwartier van de Engelsen.

1691  Spinoza .  Eindelijk iemand dat zegt dat de wonderverhalen van de bijbel als moralistische vertellingen ter lering moeten beschouwd worden en  het bestaan van Adam als eerste mens in twijfel trekt.1681 Bloedtransfusies verboden, nog teveel doden, men weet nog niet welke stoffen bij mekaar passen.

1683 Turken staken belegering van Wenen 1689 Verdrag China-Rusland           

1694 oprichting bank van England  1695slavenvrijstaat Recife gevallen

 1700 Karel den tweede van Spanje kiest Frans opvolger terwijl in Massachusetts het eerste anti-slavernij pamflet opduikt. 1704 John Loche vindt koningschap geen goddelijk recht.  1713 Internationale oorlog in koloniën Amerika weer voorlopig voorbij 1716 Leibniz introduceert het begrip ‘kracht’ in de natuurkunde en vindt deze wereld de best mogelijke  Merkwaardig is dat hij in geestelijke krachtvelden gelooft. Bracht veel tijd in omgeving hof door. Ontmoette Spinoza en Descartes.  1716 Groot Chinees Woordenboek  1721 Zweden verliezer in Noorse oorlog 

1723 Vanleeuwenhoek microskopisch biologisch onderzoeker sterft .1731  Crusoë en Defoe 1733 Pruisen krijgt sterk leger  1734 Boek van Voltaire op brandstapel. Bekritiseert franse politiek en zegt dat in Engeland iedereen belastingen moet betalen .  1746 Swift : Gullivers Travels scherpe satire : mensheid laat zich leiden door ijdelhijd en hebzucht. 

De satire is in Engeland een populair middel om stelling in debatten te nemen.    

1753 Diderot zijn ‘encyclopedie’ verboden 1756 Europese oorlog tegen Frankrijk ook omwille van verschillende politiek in diverse kolonien     1763 Einde 7jarige oorlog van Oostenrijk (OR), FR en Rsl om macht Pruizen terug te dringen terwijl Spanje(SP) zich in Europese oorlog bij FR aansluit. Ondertussen was er de Zweed Linnaeus die de planten bestudeerde.

1764 Amerikaans verzet tegen Engelse belastingen           1769 'WATT'een stoommachine.

1770 John Wilkes hekelt Engels parlement en cliëntelisme.

Kranten en betere verkeersverbindingen maken politiek meer een algemene zaak. 

1774 Machtsstrijd parlement en monarchie. Filosofen kiezen kant van parlement alhoewel hun boeken er vaak door verboden werden.  Voltaire : beter gehoorzamen aan een leeuw dan aan 200 ratten 1775 Broodprijs zakt ineen in Parijs.  Priesters tegen met geweld afdwingen van lagere prijzen.  1776 Amerikaanse afscheiding van England   1781 Gotthold Ebraim Lessing vond dat alle religies hun bijdrage aan de ontwikkeling hadden gegeven en zag in de geschiedenis een ontwikkeling in de richting van een ideale maatschappij die wel nooit zou bereikt worden.

1781 Indianenopstanden Peu en ander plaatsen  1789 Hervormingen Jozef II in Rusland terwijl er in Parijs voedselrellen uitbreken. Met Franse burgerlijke revolutie als gevolg .  Proletariaat weer voor karren van rijken gespannen; adel verliest gevecht tegen burgerij langzaam overal meer de volgende 150 jaar. 

1793 Alle voormalige bondgenoten FR en SP weer aan ’t badderen terwijl de guillotine topdagen heeft maar ook Robespierre geliquideerd wordt.  Burgeroorlog van toen. 1796 Bonaparte nieuw frans oorlogsbeest  1793 William Pitt treedt op tegen vakbonden in Engl.

 1801 Oostenrijk verliest bezittingen in Italie en Ieren kritisch over unie met England.

1805 Beethoven ontdekt op tijd slecht karakter Napoleon   1812 Venezula los van Spanje en Von Kleist , de dichter pleegt zelfmoord nadat hij aan het nut van kennis begon te twijfelen en na militair en boer nog vanalles geprobeerd had. 1812 Napoleons afgang begint 1813 York : 12000 soldaten worden tegen arbeiders ingezet en in Pruissen wil men de Fransen buiten terwijl Spanje weer onafhankelik van FR wordt en het stamverbond van Indianen aan de overkant van de plas uiteenvalt 1814 Anti-Turks genootschap in GRK(Griekenland)  en kerstvrede tussen Amerika en England in Gent ondertekend 

1817 Hongeroproeren in heel West Europa 

1818 Hegel dialecticus docent in Paris, zou Marx later bij z'n these-antithese-synthese inspireren. Chili onafhankelijk terwijl de VS (Verenigde Staten Noord Amerika) compromissen sluiten met Spanje  en de Oostenrijkse Metternich zich tegen het zich verenigende Duitsland verzet en de eerste stoomboot de oceaan oversteekt en Bolivar Columbia gaat leiden. 1821 Het verband tussen elektriciteit en magnetisme wordt ontdekt  en de Turken krijgen van de Russen en Grieken veel  weerstand.

1823 Shelly, de dichter die dichten op pamfletten prefereerde en te romantisch was; verdrinkt.  Ge moogt nooit teveel ineens willen doen en geduld hebben.

Brazillië onafhankelijk, of de grootgrondbezitters toch  . De Perzen sluiten een verdrag met de Turken  en Mexico wordt een federale staat. 

1826 Miljoenenverlies East Indian Cy  1827 Belgische oppositie één front tegen den Willem van Holland.  Terwijl Volta zijn batterij uitvind en ook Uruguay onafhankelijk wordt.  1828 Zoeloe koning vermoord door Boers en verdrag Russen met Perzen. 1829  In FR

een jaar later een nieuwe koning geinstalleerd .. en de Polen komen tegen de Russen in opstand ; wat nog herhaaldelijk zal voorvallen ; ook hun botsingen met Duitsl.(DSL) zullen nog veelvuldig zijn.  Al deze episodes met wisselende  coalities met hun ‘vijanden’afgewisseld, een taktiek die al sinds eeuwen overal in zwang lijkt te zijn en nog is.  Ook in de rest van de wereld is er den ene keer ene van den adel baas en dan weer iemand door de rijke burgerij gesteund.…een bewijs dat het systeem een grondige krisis doormaakt en de tijd rijp wordt voor de ideën van de proletariërs.  1832 President Jackson zegt dat centrale Amerikaanse bank de rijken bevoordeligt...een waarschijnlijk niet door daden en zeker niet door andere presidenten gevolgde uitspraak die zoals gewoonlijk niet uit het hart kwam, maar taktiek was.  Later zal Van Buren de 'demokraten'  organiseren. Slavernij wordt strafbaar terwijl in England een armenwet gefabriceerd wordt en  later arbeiders 'kiesrecht voor mannen' beginnen eisen. 1835 Spoorlijn Mechelen-Brussel

1835 Psychologische roman Stendhal weinig succes; maar auteur hoopt ook nog in 1935 gelezen te worden .  Zijn personages kunnen zich niet confirmeren aan de maatschappelijke kodes

1838 Boeren stichten hun eigen republieken wat veel boel met England belooft.

1841 Vietnamese positie in Kambodja verzwakt.

1842 Lijfeigenschap in Rusland probleem  1843 Oostenrijkers zijn nog niet thuis van hun Balkanavonturen 1844 Silezische wevers eisen hogere lonen  en worden militair afgemaakt of gearresteerd.  Zal ook nog heel lang duren deze toestanden.  Deze taktiek van de burgerij zal zelfs nog gebruikt worden tegen het werkvolk als deze laatsten door de toenmalige sociaal demokraten al in de parlementen van vijftig jaar later zitten doordat deze parlementen gewoon als handlangers van de burgerij gebruikt worden (bijvoorbeeld tegen de Duitse revolutie in 1918 na de oorlog.

1846 Algerijns verzetsleider gevangengenomen door Fransen.   1846 Schrijfster Ida Pfeiffer vertrekt op wereldreis na de opvoeding van haar kinderen.  Terwijl de immigrantenstroom de VS verrast schrijven de drie gezusters Brontë hun romans.

In Belgie ziet men een jaar later de pattaten naar de vaantjes gaan.

 1848 PROLETARIERS ALLER LANDEN VERENIGT U  Marx krijgt de opdracht de communistische doctrine te formuleren.  Op wetenschappelijke manier de geschiedenis proberen te analyseren als een wetmatigheid…die wel door subjektieve drijfriemen doorkruist wordt…da’ s de moeilijkheid…de rede die het niet haalt op de praktische belangen van de verschillende groepen. 

De moeilijkheid van organisatie en alternatief.  Daar zullen we het na dit korte overzicht nog op tal van manieren hebben.

 1847 Tienurendag in England 1848 Kommunistisch Manifest van de Karl en Friedrich Engels.  1849 Russische steun aan Oostenrijk; beslissend voor einde Hongaarse revolutie terwijl de tsaar in Rusland voor zijn hachje begint te vrezen. 1859 Comédie Humaine van Balzac met 2500 personages 1850 Ierse hongersnood eist miljoenen levens  terwijl Marx de Pruissiche Staat en zijn alomtegenwoordige burokratie in de New York Daily hekelt.

Dit gebeurdt de dag van vandaag nog door duizenden marxisten, op uiteenlopende manieren, maar meer op het internet en aparte publikaties, dan in de burgerlijke pers... Het grote publiek houdt er weinig rekening mee. 

1853 ‘De negerhut van Oom Tom’.

1853 GB en FR misschien aan zijde Turken tegen Rsl  ; ze nemen om te beginnen al een stukje Griekenland  in.  1856 Rusland verliezer Krimoorlog en oprichting Zuid-Afrikaanse republiek.

1857 Flaubert zijn wulpse Madame de Bovary en Baudelaires Lesbogedichten niet immoreel verklaard...door wie of wat is me ontgaan.

1859 Evolutietheorie wekt grote opschudding terwijl Fransen in Saigon landen

1860 Max Havelaar veroordeelt kolonialisme.

1861 Russische tsaar schaft lijfeigenschap af (zie ook Lincoln en Brown in VS)

1861 Burgeroorlog in  VS en Italiaans parlement roept koninkrijk uit.  Opvallend hoe dergelijke anachronistische tendenzen tot en met de dag van vandaag blijven opduiken als symptoom dat we aan grote veranderingen toe zijn

1862 FR SP GB troepen bezetten Mexico terwijl de VS gratis land voor pioniers geeft en Bismarck een sterk leger wil en Den Viktor Hugo ‘Les Miserables’ schrijft

1863 Kambodja Frans Protectoraat

1864 Internationale Arbeidersassociatie temidden van burgerlijk wereldtoneel

1865 Jules Verne en de reis naar de maan meer dan 1OO jaar op voorhand voorspelt.

1865 Semmelweis(of was het 'Schimmelweis) en de ontdekking van de soorten infekties

1866 Kongres Internationale in Geneve, 'eerste congres’

1867 VS willen Europeanen uit Mexico en steunen eigen Mexicaanse elite

1867 Servisch-Grieks akkoord tegen Turken en het driedelig Marxboek 'DAS KAPITAL'

1869 SDAP pleit voor klasseloze samenleving trwijl Mendeljev zijn elementen rangschikt

Geboorte Henriette Roland Holst-van der Schalk die de SDAP het een en ander bijbracht.  Het boek 'liefde is heel het leven niet', is een indrukwekkende getuigenis van de geschiedenis tussen 1869 en 1952  auteur : Elsbeth Etty. 1870 Latijnse landen beginnen vanaf dan ook al onderlinge oorlogen en als Bismarck tegen Napoleon den derde wil gaan badderen en deze laatste verliest 'wurdt' 'Wilhelm I kaiser.

1871 Parijse 'commune', als het om de arbeiders te verslaan is verstaan de Duitse en Franse overheid mekaar wel.  Oprichting van arbeiderspartijen blijkt noodzaak

1872 Bakoenin uit  Internationale Arbeidersassociatie gestoten.  Marx is voorstander van politieke akties en het veroveren van de staatsmacht en voorstander van politieke arbeiderspartijen terwijl Bakoenin voor ekonomische akties is en de vernietiging van de staat door de revolutie 1873 Koersdaling op Berlijnse Beurs

1874 Britten interveniëren in Maleisië  en Arbeiderverenigingen Oostenrijk één.

1876 Bell en zijn telefoon, Osmaans rijk bankroet. Bulgaren willen los van Turken  en de Japanheersers willen Korea

1877 Edison en zijn registratie vh geluid  en later z’n lamp1878 'Naar het volk'- beweging in Rusland en deling Bulgarije op ‘Europese top’ en ‘socialistenwet in Pruisen’

1879 Terrorisme blijkt zoals altijd niet te werken, ook niet tegen de tegen de tsaar, Lenins broer werd opgehangen...hij zou er lessen uit trekken, wat men hem nu ook verwijt.

1880 Koerden kunnen eigen staat wel vergeten, troost jullie, de moderne wereld moet toch één natie worden. 1882 Uittocht Joden uit Oost Europa en ontstaan van kleinburgerlijk nationalistische stroming in Duitsland  1882 Congres VS wil immigratie beperken

1882 Engels leger loopt Egypte onder de voet 1882  Pleitbezorger concurrentieloze wereld overleden : Louis Blanc ’s gelijk loon voor iedereen (van hem is de door Marx gebruikte romantische uitdrukking van ‘ieder naar zijn vermogen ; aan ieder naar zijn behoefe')misschien afkomstig...één van de subjektieve pijnpunten van zijn gedachtegoed.

1883 Marx analyseert modern kapitalisme 

1883” Reformistische Fabian Society wil sociale hervormingen binnen bestaand systeem Terwijl in Duitsl. Nietsche op zoek is naar een soort volmaaktheid die later door de ellendige (heil-endige) Adolf Hitler  zal worden misbruikt als theorie.  1885 Oprichting BWP terwijl Vietnamezen tegen Fransen in opstand komen.

1886 Stakingen in Wallonië  1886 Benz benzinemotor.

1886 Apacheleider geeft strijdt op 1888 Toenadering Duitsl. en zuiderburen.Tijdelijk.

1888  Componering van Internationalelied geschreven door Eugene Pottier.

1889 Rodin en zijn denker en den Eifel zijnen toren terwijl Rotterdamse stakers weer aan de slag gaan, ook door invloed klerikalen.

1890 Eénmeivieringen voor achturendag 1890 Anti-trustwetten in VS terwijl ook in Polen de Ab-klasse (Abkl, arbeidersklasse) zich begint te organiseren maar nog dikwijls de volgende tientallen jaren de miserie van de burgerlijke politiek zal moeten ondergaan met een hele reeks bezettingen en coalities om de burgers aan de macht te houden tot gevolg. 1892 Duitse Socialisten nemen Ertfurter program aan waarmee ze de grondslag van het reformisme en de collaboratie met de burgerij in de volgend eeuw leggen.  De aktie van de proleten zal geleid worden naar de verovering van het stemrecht.

De geschiedenis van de twintigste eeuw zal bewijzen dat dit geen oorlogen  tegenhouden heeft en dat de kloof tussen arm en rijk nog zal toenemen. 

De eerste wereldoorlog werd nog gestopt door opstanden van arbeiders voornamelijk in Duitsland en Rusland. De tweede wereldoorlog werd niet door de Abkl -klasse gestopt; maar men had de arbeiders na WOI zogoed via hun partijen en vakbonden in het burgerlijk systeem ingekapseld en hun via een groeiende welvaart ook zo verburgerlijkt dat het lot van de rest van de wereld onvoldoende weerstand opriep om komaf te maken met het imperialistisch kapitalisme. 1894 Cleveland zet leger tegen stakers in 1895 Franse vakbonden verenigt in CGT …konden ook geen wereldoorlogen verhinderen 1895 eerste filmvoorstelling 1896 idee van ‘Joodse Staat ‘ door Herzl die als journalist geschokt was toen een Parijse menigte na het proces tegen Dreyfus ‘à mort les juifs riep’.  Dom nationalisme toch altijd.

1896 Revolutionaire toestanden op Filipijnen tegen Spanje met voordeel voor VS.

1898 Engels leger in Soedan terwijl de grote mogendheden een eeuw gaan ingaan waar ze op allerlei manieren een stuk van de wereldmarkten willen inpalmen

1899 Freud analyseert dromen en zo.

 

Twintigste eeuw  De kunst van de politiek bestaat erin te weten waar we vandaan komen en waar we ons bevinden en waartoe iets leiden kan.... gecombineerd met waar we naartoe willen.  Als alles als een processie van Echternach achteruit en vooruit tegelijk blijft evolueren, kunnen we ook honderd jaar later nog voor verrassingen komen te staan.  Wat eraan gedaan ?

1900 'Boeren' Zuid-Afrika met Duitse kanonnen verslaan Brits leger... achteraf toch verslaan/ DSL(Duitsland) wil vloot verdubbellen/ Westerse eisen aan China en ... 'boksersopstand'/ Erfelijkheidsleer van Devries: gen kan alleen recessief zijn als zowel vrouw als man recessief gen inbrengen/ Socialistische Internationale, Kautsky : samenwerking met 'burgerlijke'(die 'klassenmaatschappij' in stand willen houden) partijen toch mogelijk…en alle gevolgen vandien 14 jaar later/

1902 Stakers gedood in Leuven/ strijd om Macedonië door Balkanlanden

1903 Algemene staking Nederland mislukt /Winst voor Duitse socdem/ uitbuiting Kongo/

1904 Oorlog RSL-Japan/ 'linkse’ Jaures in FR (Frankrijk)pro -revisionisme (zien het dreigend gevaar in het kapitalisme niet meer/ Entente Cordiale FR en GB blijven wereld tijdens theekransjes verdelen /1905 Eerste aanzet Revolutie in Rusland/ in NL(Nederland) vakbonden samen in NVV/ 80000 mijnwerkers legen werk in België neer/ 1905 Bengalen gesplitst/ abkl opstand Moskou, boycot Doema (parlement) door bolsjevieken/1906 eerste radioprogramma New York  via jarenlang teamwork/1907 tsaar ontbindt doema/ Autorace Peking-Brussel/ utopische Kolonie ‘Walden’ ter ziele 1908 Vrouwen eisen kiesrecht GB/ Jonge Turken eisen rechten voor iedereen ongeacht religie of ras/

annexatie Bosnië-Herzegovina door Oostenrijk/ 1909 sdap sluit tribunisten uit partij  (zie rol Herman Gorter en Antoon Pannekoek.../ Bleriot vliegt over kanaal/

1911 FR probeert op basis van twisten in Marokko invloed te behouden/ betogingen voor stemrecht op drie jaar van Wereldoorlog Eén  in Brussel!!!!!!!!!!!!/

oorlog Italie-Turkije/ boeren Mexico in verzet/  1912 zege spd bij Duitse verkiezingen 110 tegen 148 zetels,toch zullen ze de oorlog sponsoren/ China geen keizerrijk meer,republiek

op nat.basis guomindang opgericht / Rus.ingrijpen in Perzië./ GRK-BULG. verdrag /Ital-Turk.vrede/Balkanoorlog FR RSL achter Balkanlanden, DSL achter Oostenrijk/ Berlijn waarschuwt Russen/ 1913 België 400000 stakers stemrecht/ vrede zogezegd op Balkan in mei, in juni terug oorlog(en nu de dag van vandaag nog…el capitalismo es un systema decadente / tweede chinese revolutie mislukt, geen steun vanuit volk of buitenland/

Russen drukken Pools verzet kop in/ 1914GB wil sterke vloot/ Iers zelfbestuur/

It;Ostnr.+Roem.bombarderen prins Von Wiet tot koning in Albanië/ Ghandi terug naar India/ Moordaanslag Sarajevo/ Dsl ultimatum aan Rsl/ mobilisatie NL en BL/ Japan verklaart Dsl oorlog/Oorlog in lucht begonnen/ Duitse oorlogskredieten door meerderheid spd goedgekeurd, alleen Karl Liebknecht en een kleine groep tegen/  Mussolini begint aan carrière/ Serv troepen heroveren Belgrado./ Mussol uit sp Italië gezet/ bolsjevieken uit doema gezet + mensjevieken voor oorlogskredieten./

1915 Australische en Nieuw-zeelandse troepen nemen taak over van Britten tegen Turken / Liebknecht geroyeerd/sommige  LINKSE socialisten tegen oorlog(zelfs de oorlog van het eigen land...die in een strijd om de macht in eigen land zou moeten worden omgezet) bijeengekomen in Zimmerwald en een tijd later in Kiental (april '16) dringt Lenin op de splitsing van de tweede internationale aan /Zuid -Afrika terug in Boerenhanden/

1916 Arabisch verzet tegen Turken/ 1917 Maart : eerste deel Russ revolutie/VS verklaart oorlog aan DSL./ augustusopstaand bolsjevieken faalt ,in oktober geslaagd/ Centralen verslaan Italië/1918 soldatenopstanden + Duitse abkl verraden door socdem/ Ostnr moet Balkan lossen/ Onafhankelijkheid Polen weer tijdelijk/Rekwisitie NL-handelsvloot door VS- GB/Vrede Brest-Litovsk onderhandelt door Trotsky./ Duits offensief stopgezet./ Burgeroorlog Rusland./ 1919 Versailles-’vrede’/ Opstand arbeiders Dsl onderdrukt…heeft latere opgang nationalisme in Dsl mogelijk gemaakt/ Oprichting derde Internationale/ Geallieerden verdelen Dsl kolonies/ Kemal in Turkije/ 1920 Red Scare in VS/ Poolse troepen in Oekraïne./ Mandaatgebieden toegewezen : Irak en Palestinie voor GB Syrie-Libanon naar FR/ PKIndonesie opgericht’Sneevliet-effekt’/ Rus.leger in Warschau verslagen, hadden op Poolse rev gerekend, maar Pools nationalisme sterker

/ Lot Ottomaanse rijk bezegeld/ Revolutionair elan raden in Italië afgezwakt door soc.  partijen./ Irak eigen regering/ Ierland verdeelde natie/1921 afscheiding in soc partij Italië Bordiga en zijn gevecht binnen en buiten de Italiaanse sociaal-demokratie.

/Poging Nieuwe Ekonomische-Politiek in Rusland

KP in China opgericht./KPBelgie via Jacquemotte, Van Overstraeten...Soc.Jonge Wachten…/Musolini fascistisch leider/Staking tegen fascisme in Milaan/1922 beroerte Lenin./ Turken verdrijven Grieken weer/ Mussol aan macht./USSR uitgeroepen/ 1923 Putsch ’Hitler’ mislukt./weer vrede GRK-Turkije/China : guomindang naar links om later KPC te kunnen elimineren KPC in val gelopen.../

1924 Mild vonnis voor  nazidolf + terreur bij verkiezingen in Italië/ dood Lenin./

Eerste pogingen in Z-Amerikaanse landen om conservatieve macht te breken op burgerlijke basis.

1925 ZOVEELSTE blablabla vredesverdrag ; ditmaal in Locarno./ 1926 Britse staking afgebroken./ 1927 Linkse opstand in China/ Oprichting PNI Soekarna; die later door Soeharto te lanceren in de jaren zestig miljoenen kommunisten zal laten verdwijnen…vandaar dat ze daar nu met religiefundamentalisten zitten./ 1927 Nieuw Ekonomisch  beleid Stalin./1929 Beurscrash New York...kleine aandeelhouders massaal de dupe.

1930 Ondanks miljoenen stemmen voor SPD en KPD en een verlies van het Duits centrum haalt de fascistische nsdap(de ‘s’ staat zogezegd voor socialsitisch; wat één vd bewust gekreërde  verwarringen van de eeuw is)107 zetels tegen 77 voor de KPD . Alhoewel SPD-KPD in de meerderheid is, is de tweede wereldoorlog eigenlijk al in de maak, parlement of niet...de economie en zijn bazen en hun regeringen beslissen /Noordfranse textielfabieken plat/ Strijd Stalin versus Trotsky in rsl./ Onafhankelijkheid India./ Vervolg verzet tegen dictatuur in SP/1931 eenheidsfront tegen Hitlert geen oplossing in dsl/ 1932 NSDAP Grootste fraktie./1933 Hitler toch kanselier na veel geschipper het jaar ervoor van conservatieven en socdem in dsl.

/ 1935 Komintern voor volksfrontpolitiek (na aanvankelijk sociaaldemocraten als ennemie te hebben gezien./ Mars Mao in China begint./ Herbewapening dsl + uitschakeling van de linkse mensen/

1936 Volksfront in Frankrijk Blum premier; links 376 zetels; rechts 222 geen 'avance' vier jaar later moest staatsapparaat Fr ankrijk mee aan Duitse politiek werken.’zie Vichy-Petain/  In Spanje...fascistische oorlog tegen door links gedomineerde regering…regeren met burgerlijke partijen heeft afgang niet kunnen verhinderen.NSDAP helpt Franco bombarderen/ 1937 andere joke : Sociaal democraat Deman valt voor nationaal getint socialisme dat hem feitelijk bij kollaboratie bracht./oorlog China-Japan/1938 In GRK imiteert Metaxas de fascisten / 1939 Pakt DSL-RSL / DSL valt Polen binnen/ GB en FR verklaren DSL oorlog./URSS lijft delen Roemenië In./1940 DSL  invallen/Fr overgave/ Collaborerende fasc groepen in heel Europa.:waartoe dat kan leiden werd voortreffelijk beschreven in het boek :'En wat deed mijn eigen volk  ? Breendonk een kroniek.' van JosVander Velpen.

Nog even in een notendop verder met de grootste of markantste feiten :  

 Nl stakingen na nazi-rassias/ Gewapend verzet overal achter politiek geallieerden./

     DSL valt Rsl aan maar uiteindelijk winnen de linkse 'staatskapitalisten' olv Stalin gelukkig toch. Maar socialisme in één land blijkt dan toch op lange termijn niet zo mogelijk  1942 Japan verovert Fillipijnen en mag van collaboregering Vichy in Fr vrije doortocht hebben in bepaalde Fr kolonien/ !!!Deman trekt zich teleurgesteld uit politiek terug eigen schuld dikke bult/

 Henk Sneevliet terechtgesteld./ Kampen in DSL./ GB-VS vallen Algerije binnen ,Vichy in zijn gat gebeten/ 1943 Stalingradverlies voor DSL: De vraag of dit ook zonder Stalin als partijleider gekund had, verdeeld een aantal groepen die het Marxisme op een aantal verschillende manieren invullen tot op de dag van vandaag.  Het antwoord ligt misschien in de vraag of een socialistische Europese revolutie vóór of tijdens de wereldoorlog mogelijk geweest zou zijn...in feite had men het burgerlijke parlementarisme al veel vroeger moeten verwerpen, maar men kon het niet : was het de fout van de intelektuele-proletenleiders of van de onmacht van de massa of het subjektieve deel van de strijd om het bestaan...de ene vraag werpt altijd de andere op....  We zullen in een later artikel de situatie nu, met toen vergelijken en zien hoe we er nu kunnen uitraken, want niet alles is precies altijd op ieder moment mogelijk, alhoewel.

 / Protesstakingen Italië/ KPI bij geallieerdenpolitiek ingelijfd …wapens moeten worden ingeleverd, revolutie onmogelijk gemaakt door top Kom.Partijtop Italië / Mussolinni afgezet. / Geallieerden in Normandie./ 1944 Japanse vloot vernietigd/ Bevrijding O-Europa door URSS en Tito ; achteraf is den andere kant ze zogezegd nog eens gaan bevrijden alhoewel ze er op achteruit gegaan zijn. / Tussen  1940 en 1947 hebben de Grieken zowel de Duitse, Italiaanse al Engelse troepen moeten buitenpieren...en dat allemaal omdat die mensen daar volgens de goesting van andere regimes, te links waren / Schandaal van Dresden -bombardement (zaten alleen deserteurs en burgers) militaire afspraken zitten niks met civielen in/ Conferentie Jalta ./Atoombommen toen Japan eigenlijk al verslagen was./ Kampen ontruimd .///maar er zijn er heel veel nog bijgekomen dees eeuw /           

1944 Schrijnende gebeurtenissen in Putte en Meensel-Kiezegem, ...één van de hopelijke laatste grote trieste voorbeelden van waartoe collaboratie in Europa leiden kon.

1945 Papiergeld ongeldig / Japan capituleert in China.waar KP en nationalisten weer afspraken maken voor ze mekaar weer in de haren gaan vliegen. / Strijd in GRK tussen verzetsgroepen en pro-conservatieven en VSGBduren voort/Wederopbouw en sociale toegevingen uit schrik omdat de komm partijen in West Europa sterk staan./ verburgerlijking westerse abkl / marionettenregimes in minst ontwikkelde deel van de wereld/ 1948 Oorlog na proklamatie staat Israël./ executies comm. In GRK./Verenigd Europa gewenst/1949 NAVO/ Vervolging communisten  in VS en 't Vaticaan slaat katholieken  met linkse opinie in de ban /Chinese Volksrepubliek. / Vele niet -Westerse landen worden zogezegd onafhankelijk/ Wereld nog niet één.

1948 Aanslag op Togliati ,nadien bezettingen fabrieken nadien door KP ongedaan gemaakt / GRK strijd van Griek Markos tegen fascisme in GRK, kinderen in Balkan in veiligheid gebracht; Markos later vervangen door meer Moskougezinde Zachariades/Verklaring Rechten vd Mens/

1949 Dimitrov in Bulgarije overleden. Destijds bij de Rijksdagbrand werd hij vrijgesproken(ze konden hem waarschijnlijk nog gebruiken) en Van Der Lubbe onthoofd./Gaston Eyskens regering gaat beslissen of de king van Belgium ,oh anachronisme mag terugkeren./ Proclammatie vd DDR en Chinese Volksrepubliek./

6000 van de23000 linkse militanten van EAM EAS stierven in tegen door Britten en VS gesteunde oorlog tegen de fasco Griekse regering, later staakt het verzet de strijd/Belgische vrouwen naar stembus/ Indonesië onder Soekarno Soeverein./

Einstein wil relativiteitstheorie onder één noemer brengen met elektromagnetische veldtheorie van Maxwell/  Kostov als Titoïst in Moskou geexecuteerd./

 1950 poging tot stichten Muslimsstaat op WestJava./ Cyprus :wil bij GRK Britten weigeren/ akkoord China Urss/ Ambon wil onafhankelijkheid, maar/ Oorlog in Korea uitgebroken...of beter, weer 'in mekaar gestoken'./

rassenscheiding ZuidAfr./  EGKS...voorloper Verenigd Europa/ Polen en DDR erkennen Oder-Neissegrens/ VN-leger trekt zich terug in Korea./ Churchill wil Europees leger/ Dsl onthouden zich in Raadgevende Vergadering Europa / Brussel : Pholien ontslaat communistische ambtenaren/

Amerikanen landen in Korea.en beloven Taiwan natuurlijk steun/ China kiest kant NKorea/ 200 000sol. VS-westen in Korea 350 000ton aan vracht 17500 voertuigen Truman paniekerig over zogezegd rode gevaar./ Chinezen veroveren Seoel 250000man/1951mijnwerkers vier procent opslag./Iran naast AngloIranian oilcompany./ Generaal MacArtur wil buiten VN en US richtlijnen opereren. / Iran vreest Britse akties/ Moskou wil wapenstilstand/ De Gaulle (Frankrijk) veranderde Pétain ,de collabo zijn straf in levenslang/ Tunesisch verzet tegen FR/  Alle Belgische gemeenten op stroomnet. 

De heersers geven de anderen voordelen en slagen er winst uit, maar de krisis zal armoede en oorlogen in stand houden met nooit geziene tegenstellingen in crescendo tot gevolg

/1952 Batistacoup op Cuba/Machtsovername NatREvBew Bolivia; grond aan armen en tinbaronnen tegen 'vergoeding' onteigend/ Peron ’s politiek om de armen te sussen/ Koning Faroek treedt af in Egypte./ Mossadec weer in Iran aan de macht./ Soc en Comm tegen verlenging dienstplicht onder premier Vanhoutte./  geexperimenteer met Hbommen./ 1953 Watersnood zeeland./ Soedan onaf/ Stalin dood/ Eisenhower wil bondgenoten versterken/ Fr problems in Marokko en IndoChina ; Engeland in Egypte en Perzie en Oeganda Nigeria/ 

Ougree: eerste laagoven van 36miljoen produceert 60 tot 100 ton gietijzer per dag/ opstand ddr/ Egypte rep/ Rosenberghs terechtgesteld. ./Actie Castro mislukt./DDR mag herstelbetalingen ussr stopzetten./ Castro krijgt 15jjaar en houdt lange speech in rechtszaal over sociaal onrecht in Cuba.

Algemene staking FR. /Chroetsjev partijleider./ Mosadeg 3 jaar de bak in / Nasser Egypte./

1954 Oppenheimer ook slachtoffer commjacht/ Vietminhoverwinning op Fr/ Linksradic Mendes France wil ‘vreedzame regeling’ Vietnam later ook via onderh met VSGB  Cambod Laos onafh voortbestaan: als je weet wat later gebeurd is besef je dat vredesonderhandeling met burgerlijke partijen larie zijn./ Stroessner president Paraguay via leger, casino’s bordelen; staatsloterij en Coloradopartij./ opstand Algerije./politieke droefigste mop vd eeuw : bij Franco ondergedoken Degrelle ontkent dat hij een oorlogsmisdadiger is./Einstein op18/4/55 overleden/ Bandoeng Indonesie 24 april 29 onaf landen uit AZ en AF tegen kolonialisme : de meeste onder hen waren er op uit om zelf hun werkvolk uit te buiten blijkt nu 50 jaar later+ met medewerking van de grote imperios/

Oprichting Warschaupakt/ Tunesie binnenlands zelfbestuur./ Marokko :fr en nationionalistisch geweld/ 500 000 KOLONISTEN in Marokko/ politiediensten FR betrokken bij aanslagen van terr organ van de kolonisten AGIR en ODAT  ./augustus 1955 FRANS OFFENSIEF NOORDAFRIKA 100 000 MAN op de been /wereldtitel Stan Ockers// Verkiezingen Indonesie : PKI vierde na soekarno en... en islamorthodoxen./Grieks turkse rel beeindigt..?/ Na zelfmoord Vargas beloofd Kubitschek in Braz in 5 JAAR VIJFTIG jaar vooruitgang PTB en KP steunen hem/

5daagse werkweek in Brussel./ Sovjetunie wapens naar Egypte/ Zvietnam kiest Diem/

 Linkse winst in1956 in  FR Kp 145 zetels Linksradikalen 52 Socialisten  88 Gaullisten van 58 NAAR 16 zetels middenstanders51. Rechts blijft aan de macht wegens  niet samenwerken links /Chroestjov hekelt Stalin./ Indonesië stapt uit NedUnie/   ‘Vredesmonument ‘ met tekst Henriette R.Holst in NL/ destalinisatie zet door./ Nasser nationaliseert Suezkanaal/ Mao liberaliseert om het gezag vd partij over de intellektuelen te behouden?/ Oorlog Suez nabij/ FR ontvoert 5 leiders Algerije/

Gomulka in Polen / Hongaren in opstand.Russ troepen grijpen in/ Brits-Franse para’s in Egypte/ Castro in Cuba/ 1957 VS -agenda Midden Oosten / conflikt Cyprus/

Zuiveringen China/ Val dictator Venezuela/ Franse wreedheden Algerije/1958 Koning in België  roept klassen in België  en Kongo op tot samenwerking :  geen avance natuurlijk/ Indonesië naast bedrijven./

Eenzijdige kernstop ussr/ euforische 'grote sprong voorwaarts' China./ Libanon konflikt uitzichtloos ,ussr dreigt ook tussen te komen als vs en gb blijven steunen./ inmenging westen in Midden Oosten  via troepen in Jordanië+/Baathpartij pakt macht in Irak/ TR GRK:  boel in Cyprus/ Monsterzege Gaullisten in Fr

Van 16 zetels naar 188 zetels de gematigden van 95 naar 132, extreem rechts van 52 naar 1, Communisten van 145 NAAR 10 socialisten  van 88 naar 40 ,Links radikalen van 56 naar 13/ Burgeroorlog Libanon voorlopig gedaan (onder kapitalisme kan dit precies  niet helemaal gedaan zijn want zie wat er later deze eeuw gebeurde net als op talrijke andere plaatsen+/  1959‘rebellen’ nemen Havana in/

Cyprus 'onafhankelijkheids'-regeling./ ussr steunt Kassem Baath/  Iran defensieverdrag met VS/ Algerije : fr diensplichtigen 2  ½ jaar om 400 000 man in Algiers te kunnen houden/Israel :  likhoud-partij Bengourion valt over 4 ministers die wapens aan DSl willen leveren./VS gebedsweek voor ‘onder slavernij gebukte "'volkeren'' Chroetsjov attakeert vice-president VS hierover./eerst foto’s achterkant maan

Lumumba haalt 55 van de 73 zetels in Kongo : enkele tijd later plaatsen de VS de  'democraat’ Mobutu op de 'troon' natuurlijk

 1960 opstand ultra’s voorbij (Franse kolonisten in Algerije)  fascisten van Jeune Nation willen hoofd Degaule...de leider van het huidige Front National komt uit die fasco's voort.

FR  atoombom./Pakt Japan VSA./ NL troepen Nieuw Guinea/ Bouvakkers leggen in NL werk neer/ Oskar voor Haanstra('bij de beesten af')/ Turkse leger  grijpt macht/ Lumumba hekelt koloniaal bestuur Belgie/ VN troepen naar Kongo/ Tsjombe wil Katanga onafhankelijk...’opgezet spel zoals altijd’ /Sovjets roepen adviseurs terug uit China/Japans socialist vermoord dagelijks gevechten met linkse studenten/ Gas in Groningen/ Kennedy president/ Acties tegen eenheidswet België/ Turks leger grijpt macht/

1961 Kennedy wil alliance for Latijns Amerika, geen militair bondgenootschap...regeringen in Zuid-Amerika gemaakt en gekraakt door VS, rest van de eeuw/ Lumumba vermoord/

Nieuw-Guinees parlement bijeen om onafhankelijkheid  voor te bereiden/ FR leger beëindigt muiterij in Algiers/ aanval Varkensbaai in Cuba mislukt…is dit de door Kennedy beloofde steun aan Latijns Amerika ?  Suriname wil meer vijheid/ Rassenstrijd Alabama/

Top URSS-VS/ Oost-Berlijn afgesloten/ Syrië scheidt zich af van Egypte/ Chroetsjov geeft bevolking beloftes tot 1980 + attack aan adres Hoxa dus Chinese KP kwaad/

VS ‘hulp’ Z -Vietnam/1962 Nederland-Indonesië treffen in Etna-baai/ FR-Algerije eens : Ben Kheda laat aanhagers Ben Bella oppakken deze laatste wil meer socialisme in Algerije en willen zich op Arabische wereld focussen

Kolonistenorganisatie OAS geeft beloning voor elke gedode Arabier, in de hoop akties uit te lokken waardoor het leger weer zou moeten ingrijpen /nieuwe aanslag op Degaulle mislukt/ Ben Bella wint stijd van Ben Khedda en wil socialisten aansluiten bij nietgebonden landen/ Cubacrisis: Moskou bindt in/ India slaags met China/1963 Kassem in Irak vermoord, gevolgd door bewind dat jacht op kommunisten maakt ,velen gedood 2500 gevangen genomen. Nasseristen en Baathisten nemen macht over van Kassem die net als zijn politieke tegenstanders ook Irak wilde bevrijden van Britse overheersing en vrijheid en sociale zekerheid wou invoeren en het panarabisme beleed en dacht dat hij geliefd was bij het volk; maar zijn militair avontuur tegen Koeweit en het neerslaan van de Koerden en geen geld meer voor sociale dingen; kostte hem zijn kop. /

In GB haalt Wilson, gesteund door de intellektuelen het van George Brown als nieuwe labourleider/ Khomeini gearesteerd na rellen Teheran omdat  Perzië, ’Iran’ volgens Sjah gemoderniseerd moest worden; vrouwen meer rechten enz…

volgelingen geestelijken vallen ongesluierde vrouwen aan.

Achter de feiten zitten zoals altijd weer  binnenlandse belangen van bepaalde hooggeplaatste groepen en binnenlandse en buitenlandse imperialistische belangen.

 / Maarten Luther  King 's Mars op Washington/ Papandreou winnnaar verkiezingen GRK./ Kennedy vermoord in Dallas/ Brits offensief tegen Jemen 1964 Arabische top Cairo voorstellen om met vooraanstaande Palestijnen over oprichting PLO te praten Nasser wil Israël wegens waterprojekt niet aanvallen omdat zonder politieke Arabische eenheid er ook geen miitaire eenheid kan zijn/ Rookonderzoek kanker VS/

/ Smith premier Rhodesie met zelfbestuur/ Pathet Lao in Laos steunen Vietkong ; VS panikeert/ Nelson Mandela levenslang/ Beatles/ Congrespartij Indië/ Turkse luchtmacht dropt bommen op GRK-Cyprus deel/ Rhodesië 250 000 blanken recht op 50 vd 65 zetels/

Gefabriceerd incident Golf van Tonkin aanleiding VS inval Vietnam/ Chroetsjof afgezet/

Belgische para’ s in Kongo als onderdeel FR -RODH- ZuidAf. troepenmacht om Tsjombe in strijd tegen Mulele en Lumumbisten te helpen…Belgische ministers verklaarden dat het geen aktie tegen de rebellen betrof maar DAT HET OM EEN HUMANITAIRE AKTIE ging…dit zouden we later nog vaak horen deze  eeuw/ 1965Churccill dead/ Malcolm X dead...zonder werkvolkprogram is er niet veel mogelijk gast/

Ben Bella afgezet door militairen Boumedienne meer nadruk op Islam ? Benbella meer op soc.hervormingen/ Heath leider conservatief ENG./Opstand ghetoo LA/ Inval India-Pakistan/ Stephnoa Stephanopoulos vervangt Papandreou. GRK rand burgeroorlog intriges linkse en rechtse officieren / Soeharto elimineert communisten in Indonesie/

’ Cultuurzuivering’China/Ben Barka in Marokko aan FR gangster 'uitgeleend' en vermoord  of ontvoerd na komplot tegen koning, die na ernstige sociale onlust in Casablanca Links wilde opnemen in regering /Machtsgreep Mobutu/ Rhodesie los van Engl/ 1966 rellen rond mijnsluitingen Genk/ Ghandi premier India. / Bogoto Chili : Camillo Tores vermoord/ FR trekt zich terug uit opperbevel navo/ Boedhisten tegen militaire regering Z-Vietnam/ Kritiek De Gaulle op Vietnambeleid VS/ burgerbombardementen op Hanoi/Nieuwlinkse pvda Nl eist eigen  buitenlandpolitiek/1967 Rode Garde China weer naar huis leger krijgt dominante rol in verhouding partij en massaorganisaties en revolutionaire commitees/Staatsgreep GRK/ Afscheiding Biafra /Israël wint zesdaagse oorlog/

BlackPower VS heeft geen linkse aanpak/ Opstanden in China/ Quebec flater Degaulle./ Degaulle gaat ook in Polen stoken om uit Oostblok los te krijgen./ India en China slaags aan grens/Biafra krijgt hulp van Westen rest Nigeria van Urss en Tsjechië / Che Guevara in Bolivië vermoord/ML -King vermoord...moorden 'in' bij heersers...de lijst met namen van de niet-bekende mensen die in de geschiedenis werden vermoord omdat ze wegens hun standpunten tipjes van de waarheid oplichten...moet duizelingwekkend lang zijn.

Overleg VS -Vietnam/ Duitse noodtoestandwetten./Polen : onderdrukken studentenrellen 

Studentenopstand Parijs 1968 eskaleert Cohn Bendit begon carrière met protest tegen te autoritaire beleid op universiteit.../ Rob Kennedy vermoord...een hele generatie groeide op met in hun hoofd het beeld van beide broers die de zake ten goede konden veranderen omdat de media ons dat liet uitschijnen...maar maar maar... / Spanningen Praag- Moskou/

Studentpower in VS/  

  FR Gaullisten en Republiekeinen samen 358 van 458 zetels, links verliest 100 zetels en dat na een maand mei 1968 / Peru president Terry door leger afgezet/ 1969 PLO Arafat leider...alleen vereniging  arbeiders Israel samen met arbeiders Palestina nuttig/ Grensgevechten China-Ussr. Degaulle trekt zicht terug na referendum over hervorming senaat, de echte redenen zoals altijd, moet je achter de feiten en berichtgeving zoeken

/ Japan winst voor communisten en nationalisten/ Lin Pia opvolger Mao/ Onlusten Curracauo werknemers Wescar eisen zelfde loon als die van Shell/ Franco wil Juan Carlos als opvolger/ 20juli Eddy Merckx wint zijn eerste tour/21 juli eerste mens op de maan Armstrong Neil-Aldrin en Collins / Ondertussen hier beneden gevechten in Ulster/

Begin terugtrekking troepen VS uit Vietnam.  /1970 Stakingen Belgische Mijnen/

Polen maakt prijsverhogingen ongedaan/Nixon wil minder militaire inmenging na Vietnam/

4 doden bij Cambodjaprotesten in VS/ / Akkoord Jordanië-Palestijnen, Palestijnenl mogen vanuit Jordanië opereren maar moeten Jordanië gerustlaten en in het openbaar geen wapens dragen/ /Nasser dood/

GB en Rsl achter Nigeria / De massamoordenaar Soeharto brengt staatsbezoek in NL/

Burgeroorlog Jordanië uitgebroken/ Allende president/Sadat ook/ en de Gaulle dood

Overstroming Pakistan./ 1971 Z -Vietnam valt Laos binnen./ Amin grijpt macht in Oeganda…as ne mens moest weten wie die smeerlappen allemaaal betaalden./Turks leger eist ontslag regering/ Allende kondigt nation koper af/ /1972 Saddat wijst Russen uit.

1973 hongersnood Sahel/ VS stop oorlog Cambodja/Jom Kippoer oorlog ten einde : Irak en Jordanië versterken Egypte en Syrië/

Junta Papadopoulos gevallen/ Beroering rond genetische manipulatie./ 1974 Koerden op vlucht voor Irak. KP irak onder druk Moskou tegen DemPartij Koerdistan en mét Baathpartij die later de communisten in Irak zou liquideren/Anjerrevolutie Portugal/

Crisis Cyprus gevolg van fascistische coup in GRK /Akkoorden tussen Israël en Syrië en Egypte....telkens het de burgerij goed uitkomt worden oorlogen in mekaar gestoken en later vredesverdragen en wisselende coalities, alles wat hen goed uitkomt.

Merckx vijfmaaltour./1975 Vietkong verovert Saigon/ Toenadering Iran-Irak

Weer burgeroorlog in Libanon.

1976 Soweto  /dood Baader- Meinhof...waren aanvankelijk idealisten, maar de oorlog in Vietnam deed hen flippen...'terrorisme' heeft geen zin/ cipiers in leuven in staking/ mao dood/ IRA aanhangers molesteren demonstranten vredesbetoging

,,,,,waarom  zich onder het mom van land en geloof door het geld misbruiken/ oorlog Libanon fini..????/ in 2006 weer crescendo/ strijd Ethiopië--Somalie en Egypte- Libië/ FR wil nationalisatie  bank- en autosektor/Sadat naar Israel./1978 opstand tegen sjah Iran/camp david top/Deng China/1979 urss in Afghanistan/ Zimbabwe onafhankelijk/coup Suriname/ tito dood

 1980 Volksopstand Z-Korea/ Oorlog Iran Irak voor de volgende 8jaar/

Walesa in Polen, arbeidersklasse tot nu nog altijd onderspit / Turkse generaals de baas :  telkens het de burgerij goed uitkomt mogen de militairen zogezegd aan de macht/ 1982 PLO Verlaat Beiroet  / Bankroet Mexico besproken in VS1983 'vermisten' Argentinie dood/Thatcher tweede termijn...ongeloofelijk maar waar, van masochisme gesproken/

Aquino bij aankomst in Manilla gedood later zijn vrouw president maar ook puppet van kapitaal hoewel ze eerst door de media heel anders voorgesteld worden/ VN-macht in Libanon meegezogen in oorlog 1984 Elitaire coup Nigeria/ voedselrellen Tunesië/ Britse mijnwerkersstaking/ Irak gebruikt gas tegen Iran en…/ geweld Sri Lanka/ cccbelgië./ Ortega Nicaragua/ 25000Falastas , ethiopische joden terug naar Israël gebracht

 

TEGEN        WERKLOOSHEI D     OORLOG       UITBUITING         

         &   

LESSEN  UIT DE  GESCHIEDENIS   LESSONS  FROM  HISTORY

---------------------------------------------------------------------------------------------

Why don't we put forward our own program first ?

Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

Why don't we develop our  new strategy to put our demands in power ?   zie  http://www.bloggen.be/conscience2008

oc

18:00 Gepost door blogkunstenaar in geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overzicht, wereldgeschiedenis |  Facebook |

05-01-10

9a.De eigen-centjes-eerst-mentaliteit

100_2004

Geschreven vanuit Belgenland anno 2009, laatste dag van augustus. Land waar men oproept van de federale verkiezingen af te schaffen, zeg maar de solidariteit.  Mooi voorbeeld voor de wereld. Landsgedeelte dat uitroept van ‘Brussel’ niet los te laten terwijl de overgrote meerderheid er Frans spreekt. Even gekke situatie als destijds de Voerenaars die voor 90 percent hun briefwisseling met het Belgacom van vroeger in het Frans wilden krijgen en toch mocht het niet naar Luik. Beschouw Europa gewoon als één land, dan zijn we al een stap verder op weg naar de eenmaking van de wereld.  Datzelfde land gooit zijn eigen zogezegd Doel-loos dorp de vergetelheid in, waarbij de krachten ter rechterzijde met hele geleerde zielloze verantwoordingen komen afdraven.

Wat is er mis met dit land ? Een redacteur van een Mondiaal blad, waar men echt fier kan op zijn, en niet zozeer op die leeuw die men in Afrika gaan pikken is, oppert enkele open-venster-op-de-wereld opmerkingen, die tegen de conservatieve krachten in Vlaanderen ingaan en boempatat, hij wordt bestookt met lezersreacties (als dat al zo is) van bijna of hevige supporters van het separatisme.  Bijna elk Europees land heeft een linkerzijde die niet zo blauw is als de officiële al eens meeregerende linkerzijde…behalve in la Belgique, zelfs niet in de Walen.  In Duitsland haalt ‘Die Linke’ gisteren meer en meer scores hoger dan de sociaaldemocratische SPD.  Niet verwonderlijk als je weet dat deze laatste i.s.m. de partij van Merkel de Duitsers tot 67 jaar wil laten werken.  In België beloont men de nationalisten ter rechterzijde hiervoor…net die heren die allen langer willen laten werken omwille van al die drogredenen die we allen al zouden moeten kennen, als we tenminste de inspanning hebben gedaan om achter de schermen te kijken. Hebben wij hier een zodanig collectief trauma opgelopen van al die bezettingen sinds de Romeinen en Ambiorix en zijn Euburonen, of zijn wij ten dele gewoon individueel zo dom als mens soms in het buitenland zegt ? Niet zozeer ‘eigen volk eerst’, maar ‘eigen centjes eerst’ ?

De eigen-centjes-eerst mentaliteit en het gebrek aan breeddenkendheid, is het begin van het nooit genoeg hebben en nimmer content zijn…zo een filosofie en het ons-kent-ons principe, vormt de basis van de trouwe politieke aanhang aan partijen die ten dienste staan van wat de banken en multinationals in de wereld uitrichten.  Veel  over dit alles in het Mondiale tijdschrift, niet zo op in de grote media.  Dat de koning een paleistuinfeest geeft met veel heisa, de man die regelmatig tot soberheid oproept en een maand later zijn tweede plezierboot koopt, dat moet uitgesmeerd worden.  Dat en nog veel meer, slikken we me te velen en dan stemmen we uit frustratie, omdat we het niet slikken op rechtse partijen die het koningshuis willen afschaffen.  Slim gezien als je meer van dezelfde ellende wil. Bravo.  

Dag in, dag uit lezen we over de moeder van de verkrachter van een studente, die men 24 uur al met de fotograaf gaat opzoeken, over geschipper en gezever om twee keer niks. Gehersenspoeld door van alles en nog wat, dat zijn we. Gelukkig de mens die de positieve dingen en de zin van dit alles te midden van de onzin, nog ontwaren kan.  Mens erger je niet en wees eens wat minder ijdel en verbreedt je gezichtsveld.                Octo 31/08/2009

 

18:40 Gepost door blogkunstenaar in geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, egoisme, individueel |  Facebook |